عکاسی خیابانی

عکاسی خیابانی

عکاسی خیابانی یکی از چالش بر انگیز ترین و در عین حال یکی از شگفت انگیز ترین ژانر های عکاسی است.  ثبت تصاویز از مردمی که در خیابان به کار های روزمره شان می پردازند اسان نیست و نیاز مند

رینگ معکوس لنز

رینگ معکوس لنز

توضیح این روش از عکاسی بسیار راحت است و از اسم آن به‌ سهولت می‌توان این موضوع را قهمید. رینگ معکوس لنز قطعه ای بک و کوچک است که به جلوی لنز دوربین عکاسی اتصال می یابد و سپس لنز